هایلات

  • اجناس جدید
  • حراج
  • آیتم داغ

آیتم داغ

/

کوره AT3000

تماس بگیرید

داراى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺖ ﭘﻮدر ﭘﺮﺳﻠﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮔﺎز ﻧﻤﻮدن اﻧﻮاع آﻟﯿﺎژﻫﺎى راﯾﺞ در ﺑﺎزار و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎ 3000 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺨﺖ ﻣﺘﻔﺎوت و همچنین ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻞ اﺳﭙﯿﺮال ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻮارﺗﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد و ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺣﺮارت می باشد

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

هم اکنون در انبار موجود نیست - اما میتوانید این محصول را پیش خرید کنید

SF1122569623

شرح

داراى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺟﻬﺖ ﭘﺨﺖ ﭘﻮدر ﭘﺮﺳﻠﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﮔﺎز ﻧﻤﻮدن اﻧﻮاع آﻟﯿﺎژﻫﺎى راﯾﺞ در ﺑﺎزار و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎ 3000 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﺨﺖ ﻣﺘﻔﺎوت
داراى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﺣﺮارﺗﻰ دﻗﯿﻖ (ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ ﭘﻼﺗﯿﻦ – رادﯾﻮم)
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻓﻞ اﺳﭙﯿﺮال ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻮارﺗﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد و ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﺣﺮارت
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ وﮐﯿﻮم ﺑﺪون روﻏﻦ ﺑﺎ ﺻﺪاى ﮐﻢ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺣﺮارﺗﻰ و ﺧﻼء اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﻼﺋﻢ ﺻﻮﺗﻰ در زﻣﺎن ﺷﺮوع و اﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎﻓﻞ ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ و اﺷﯿﺎء
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺎﻓﻞ ﻣﺘﺤﺮك و ﭘﺎﯾﻪ ﮐﺎر ﺛﺎﺑﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم ﺗﺎچ HMI
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﺼﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ و ارﺗﻘﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺮم اﻓﺰارى
ﻃﺮاﺣﻰ زﯾﺒﺎ ، ﺟﺪﯾﺪ و ﭼﺸﻢ ﻧﻮاز
ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ

اطلاعات اضافی

ابعاد

375 میلی متر(عرض)*305 میلی متر (طول)* 580-415 میلی متر (ارتفاع)

وزن

22/5 کیلوگرم

حداکثر توان مصرفی

1800 وات

منبع تغذیه

240 – 210 ولت 50/60-AC هرتز

کشوره سازنده

ایران

نظرات

هنوز نظری وجود ندارد.

اولین نفری باشید که نظر میدهد

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *